25/10/2018

Dialoginen organisaation kehittäminen ja työnohjauksen uusi fokus

25.10.2018

Kehittämistyössä lähtökohtana on usein tarve muutokseen. Muutoksen tarve voi nousta organisaation sisältä tai toimintaympäristöstä. Visio ja strategia ohjaavat tavoitteiden asettelua, ja tavoitteet antavat ryhtiä kehittämistyölle. Systeeminen prosessikonsultaatio tuo tähän kehittämistyöhön uutta näkökulmaa.
Muutoksen sijasta voimme puhua jatkuvasta muuttumisesta, joksikin tulemisesta. Muutoksia ei saada vietyä loppuun, kun toimintaympäristössä tapahtuu koko ajan jotakin, joka vaatii taas huomiota. Maailma on yhä kompleksisempi. Asiat kehkeytyvät jatkuvasti, tapahtuu itseorganisoitumista, joka ei ole kenenkään ”hallinnassa”. Tiimeiltä odotetaan yhä enemmän vastuunottoa ja itseohjautuvuutta. Johtajuus hakee uusia muotoja.

Mitä keinoja meillä on kohdata tätä jatkuvaa muuttumisen tilassa olemista? Mikä on työnohjauksen ja valmennuksen paikka tässä maailmassa? Yksi vastaus kysymyksiin tulee dialogisesta organisaation kehittämisestä. Organisaatiot nähdään dialogisina verkostoina, joissa keskustelu ja uutta luovat prosessit painottuvat. Dialoginen organisaation kehittäjä fasilitoi dialogista vuorovaikutusta.
Vuorovaikutusta tapahtuu koko ajan, kaikissa eri tilanteissa ja kokoonpanoissa organisaatiossa. Tapaamisten ja tapahtumien fasilitoinnissa keskitytään siihen, miten saadaan ihminen syventymään itselle merkityksellisiin asioihin, ihmiset merkityksellisiin keskusteluihin keskenään, ihmiset avoimiksi keskusteluja rajoittaville ja avaaville mahdollisuuksille ja ennen kaikkea siihen, miten tapahtumassa syntyneet verkostot, ajatukset ja energia saadaan säilymään ja laajenemaan.

Dialogisessa organisaation kehittämisessä painopiste on tulevaisuuden suunnassa ja mahdollisuuksissa, toivotussa tulevaisuudessa ja oppimisessa. Kehittäminen on avointa siinä mielessä, että tulosta ei voida ennakoida, koska jokainen kehittämisprosessi on ainutlaatuinen ja siinä pyritään tukemaan moninaisuutta ja uusia ideoita. Kehittäminen voi muodostua monenlaisista toisiaan tukevista prosesseista: yksilöiden, tiimien ja työyhteisön työnohjauksista ja valmennuksista. Organisaatiomuutos tapahtuu harvoin siten, että joku laajemman systeemin osa, esim. johtoryhmä, tekee muutosta yksin. Kun organisaatiossa tehdään dialogista kehittämistyötä yhtä aikaa eri tahoilla ja tasoilla, muutos voi kehkeytyä orgaanisesti omalla painollaan.
Työnohjauksella on paikkansa myös dialogisessa organisaation kehittämisessä, erityisesti haastavassa asiakastyössä. Työn synnyttämää tunnekuormaa on tärkeää päästä purkamaan. Työnohjaukseen voi kuitenkin tilanteen mukaan liittää näkökulmia siihen, mitä meistä on tai voisi olla tulossa. Uudenlaiset tarinat ja vertauskuvat voivat toimia ajattelun ja toiminnan muutoksen apuna. Parhaimmillaan työnohjaus kytkeytyy osaksi laajempaa dialogista kehittämistyötä organisaatiossa.

Helena Kupiainen
VTM, työnohjaaja, valmentaja
Werka kehitys Oy

Lisätietoa uutiskirjeestämme.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram