Sanna Välitalo

KM, erityisluokanopettaja,
KK, varhaiskasvatuksen opettaja
työnohjaaja (STOry),
kouluttaja, neuropsykiatrinen valmentaja
Puh. 044 788 8855
sanna.valitalo(at)werka.fi
"Uskon, että kaikki hyvä ja muutokset syntyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Suhteeseen asettuminen ja siinä yhdessä asioiden tarkasteleminen eri näkökulmista arvostavan vuorovaikutuksen hengessä lisää ymmärrystä itsestämme, toisistamme ja maailmasta."
Työotteessani näkyy dialogisuus, arvostava kohtaaminen, kuunteleminen, moniäänisyyden kunnioittaminen, työnohjattavien toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen sekä yhdessä asioiden tarkasteleminen. Ohjaan myös reflektoimaan itseä; omia tunteita, ajatuksia ja kokemuksia. Minulle tärkeää työnohjaajana on se, että työnohjauksissa vallitsee turvallinen ja luottamukseen perustuva ilmapiiri, jossa on tilaa erilaisille ajatuksille ja tunteille. Huomioin työskentelyssäni yhdenvertaisuuden ja turvallisen tilan periaatteet ja käytän tarvittaessa myös neuropsykiatrista osaamistani. 

Olen toiminut opetusalalla vaativan monialaisen tuen piirissä sairaalaopetuksessa vuodesta 2001 alkaen erityisluokanopettajana ja konsultoivana opettajana. Rehtorin tehtävissä työskentelin usean vuoden ajan vaativan sijaishuollon koulukotiyksikössä. Ajattelen, että turvallinen ja arvostukseen perustuva toimintakulttuuri lisää työntekijöiden hyvinvointia ja työmotivaatiota. Oman työurani aikana olen työskennellyt tiiviisti sekä monialaisten toimijoiden (kuten lastensuojelu ja erikoissairaanhoito) että perheiden kanssa. Uskon kohtaamisen ja kohdatuksi tulemisen merkityksellisyyteen. Olen myös tehnyt kehittämistyötä eri toimintayksiköissä.

 
Työnohjauksessa mukana voi olla myös huumoria ja kepeyttä välillä raskaidenkin asioiden äärellä työskennellessä. Oman työkokemukseni pohjalta koen, että olen työurani aikana kuullut monenlaisia tarinoita, ollut itse johtamassa useita haastavia tilanteita ja työskennellyt tiiviisti kuormittavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Korvani kestävät siis kuulla vaikeitakin asioita ja säilytän ammatillisuuteni vaikeidenkin asioiden äärellä. 

Työskentelen mielelläni työnohjaajan roolissa, kouluttajana, neuropsykiatrisena valmentajana tai defusing-ohjaajana esihenkilöiden, tiimien, työryhmien tai yksilöiden kanssa.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram